Vervoer of transport is het verplaatsen van personen of goederen. Dit kan met bijvoorbeeld de auto, fiets trein of....

Bij vervoer kan het gaan om tastbare zaken van dingen (bijvoorbeeld goederenvervoer), vloeistoffen (bijvoorbeeld olietransport), gassen, dieren (bijvoorbeeld veetransport) of mensen (personenvervoer), maar ook om niet direct tastbare zaken zoals energie (bijvoorbeeld elektriciteitstransport of warmtetransport) of informatie (bijvoorbeeld datatransport).

Voor het vervoer wordt gebruikgemaakt van vervoermiddelen.

Elk type vervoer kent hiervoor zijn eigen specifieke vervoermiddel(en).

Het proces van verplaatsingen wordt verkeer genoemd.

Bij deze vormen van vervoer verandert het vervoermiddel van plaats en daarmee de zaken.

Maar er is ook vervoer door middel van vervoermiddelen die op hun plaats blijven, zoals pijpleidingen, kabels, e.d.

Het woord "transport" is samengesteld uit het Latijnse trans dat over betekent, en portare, wat dragen betekent.

Ook kan gewezen worden op de link tussen "trans" (doorheen) en "porta" (poort), waardoor het begrip zeehaven ("seaport") een duidelijke betekenis krijgt als "zeepoort".

Transport bijgevolg kan dus evengoed begrepen worden in de zin dat goederen, personen en data met behulp van dragers EN door interfaces (knooppunten, poorten) hun uiteindelijke bestemming bereiken.


Vervoer van personen wordt personenvervoer genoemd.

Dit kan zijn:

OV te water

Besloten vervoer, taxi, dagtochten


Met de veelheid van de diverse vervoersmogelijkheden zijn er dus ook evenveel regels waaraan men zich dient te houden.


Zo bepaalt Artikel 72 bijv. van de Wet personenvervoer 2000:

Het is een ieder verboden zich in een auto, bus, trein, metro, tram of een via een geleidesysteem voortbewogen voertuig dan wel in of in de onmiddellijke nabijheid van een station, halteplaats, of een andere bij het openbaar vervoer behorende voorziening en de daarbij behorende perrons, trappen, tunnels en liften zodanig te gedragen dat orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang wordt of kan worden verstoord.


Artikel 52 van het Besluit personenvervoer 2000 bepaalt dat onder verstoring van orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang verstaan wordt:

 • gedragingen waardoor de bediening en het gebruik van voorzieningen of van een vervoermiddel dan wel de taakuitoefening van het personeel van de vervoerder worden verhinderd of belemmerd

 • misbruik maken van voorzieningen dan wel gebruikmaken van voorzieningen of van een vervoermiddel op een tijdstip waarop deze niet voor gebruik beschikbaar zijn dan wel op een andere wijze dan waarvoor deze bestemd zijn

 • uit een vervoermiddel werpen van stoffen of van voorwerpen

 • zich in kennelijke staat van dronkenschap of onder kennelijke invloed van verdovende middelen bevinden

 • afsteken van vuurwerk, of op zodanige wijze geluid voortbrengen dat anderen daarvan hinder ondervinden

 • uitoefenen van beroep of bedrijf of het aanbieden van diensten

 • tentoonstellen van voorwerpen, maken van reclame of propaganda, verspreiden van drukwerken, bedelen of houden van inzamelingen

 • meenemen in een vervoermiddel van dieren, stoffen of voorwerpen, die hinder, gevaar, verontreiniging of beschadiging veroorzaken of kunnen veroorzaken

 • roken in een vervoermiddel, station of halte, of gedeelten daarvan, ten aanzien waarvan de vervoerder heeft aangegeven dat roken niet is toegestaan

 • zich bevinden op een station of halte op een tijdstip dat deze kenbaar gesloten is of op een gedeelte van een station of halte dat kenbaar daartoe niet toegankelijk is

 • zich op een station of halte begeven langs een andere dan de daarvoor bestemde weg

 • op een andere wijze hinder, gevaar, verontreiniging of beschadiging veroorzaken of kunnen veroorzaken


Oude vormen van personenvervoer zijn het berijden van een paard en vervoer per postkoets of trekschuit..


Goederenvervoer is het verplaatsen van goederen over de weg per vrachtauto, over het water per

schip, over spoorrails per trein, door de lucht per vliegtuig en door pijpleidingen.


Goederenvervoer kan deel uitmaken van logistiekedienstverlening.

In het goederenvervoer is de informatiebehoefte zeer belangrijk.

Er is ook een verschuiving te zien hoe deze informatie beschikbaar wordt gesteld.

Een standaard is EDI, Electronische Data Uitwisseling.


Goederen worden voor statistieken meestal onderverdeeld in groepen.

Een veel gebruikte Europese indeling is de NSTR (Nomenclature uniforme des marchandises pour les Statistiques de Transport, Revisée, afgekort NSTR is een in de EU veel gebruikte classificatie van goederen. Het NST werd in 1961 geïntroduceerd. Sinds 1967 wordt door de Europese lidstaten NSTR, de herziene indeling, gebruikt. Een nieuwe versie, de NST 2007, is inmiddels voorgeschreven.)


NSTR-indeling Hoofdstuk:

0 Landbouwproducten en levende dieren

1 Andere voedingsproducten en veevoeder

2 Vaste minerale brandstoffen

3 Aardoliën en aardolieproducten

4 Ertsen, metaalafval, geroost ijzerkies

5 IJzer, staal en non−ferrometalen (incl. Halffabricaten)

6 Ruwe mineralen en −fabricaten; bouwmaterialen

7 Meststoffen

8 Chemische producten

9 Voertuigen, machines en overige goederen (w.o. stukgoederen)


De diverse Vervoermiddelen

Wegvervoer: auto, bus, ambulance, scooter, brommer, vrachtauto, containerwagen, tractor, tankauto, koelwagen, veewagen.....


Waterwegen: passagiersschip, veerpont, vrachtschip, containerschip, binnenvaartschip, tanker, zeil-, motorjacht,....


Spoorwegen: trein, tram, metro, zweeftrein, TGV, goederentrein...


Luchtvaart: vliegtuig, helikopter, vrachtvliegtuig...


Klik hier om naar de vorige pagina te gaan