Dumpen van afval strenger aanpakken

Zo goed mogelijk legen en vegen is niet voldoende.

In de strijd tegen het zwerfafval moet het dumpen van afval strenger aangepakt worden.

Het komt steeds vaker voor dat mensen illegaal afval dumpen, naast de boven- en ondergrondse containers plaatsen of zomaar ergens dumpen!

Dit is niet toegestaan. Het gaat hierbij voornamelijk over vuilniszakken met huisvuil, maar ook bouwafval en huisraad, drank- en eetverpakkingen, enzovoort.

De gedumpte vuilniszakken en ander afval vormen niet alleen een bron van ergernis, het jaagt ons ook allemaal op extra kosten.

Wanneer de dader niet bekend is, draaien de burgers op voor de kosten voor het verwerken van het extra afval.
De buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) van de gemeente zouden intensiever moeten gaan controleren op het dumpen van afval.

Overtreders riskeren een fikse boete.

Groenvoorziening

Maar wat schetst onze verbazing. Een 3tal jaren later, een nog grotere crisis rijker!, het Groenonderhoud van/door de gemeente Maastricht heeft een schandalige hiaat, tekortkoming en/of een communicatiestoring in het beleid.
Veel buurtgenoten die ik gesproken heb, hebben een duidelijke afkeur van de huidige situatie zoals het momenteel zichtbaar is.
Onkruidbestrijding, vooral in de buitenwijken stelt bijna NIETS meer voor, zeer achterstallig. Met als bijkomend gevolg dat een aanzienlijke groep mensen geprikkeld wordt om ook ander afval te dumpen.

Gemeente Maastricht Stadskrant van 23 juli 2003 GemeenteLoket Voor alle vragen over gemeentelijke diensten en aangelegenheden, zoals onderhoud van wegen en groen, afvalinzameling, zwerfvuil, ongediertebestrijding, burgerzaken, gemeentelijke belastingen, bouwen en wonen, sport en zorg (o.a. WVG).

Ook wil het college op jaarbasis vanaf 2010 € 1,65 miljoen extra besteden om de basiskwaliteit van hoofdwegen,
busroutes, voetgangersgebied, verkeersregelinstallaties en groenvoorzieningen te blijven garanderen.
Dit zijn belangrijke onderdelen uit een voorstel aan de Gemeenteraad van Maastricht over het toekomstig beheer van de openbare ruimte in de stad.
De gemeenteraad zal daar tijdens de behandeling van de kaderbrief op 23 juni een besluit over nemen.
Voor die tijd wordt het voorstel besproken in de raadscommissie Stadsbeheer Milieu en Mobiliteit ( 15 juni).

De Stichting Buurtplatform Belfort-Daalhof en de gemeente Maastricht gaan in een contract afspraken maken over het onderhoud
van het centrale wijkplein aan de Penatenhof door vrijwilligers. De afspraak is dat de gemeente in eerste instantie assistentie verleent
bij het opruimen van het overtollig groen (onder andere struiken) en de afvoer ervan). Ook stelt de gemeente materialen ter beschikking
voor de herinrichting van de perken. In ruil daarvoor verplicht het buurtplatform zich in om structureel voor het onderhoud
van het buurtplein voor het zorgcentrum te zorgen. Hiervoor hebben zich meerdere bewoners vrijwillig aangemeld.
Het contract wordt zaterdag op een feestelijke wijze ondertekend door wethouder André Willems van Stadsbeheer en Frans Meijers van het buurtplatform.

Deze aanpak is een initiatief van het buurtplatform zelf. Het past in het streven van de gemeente om tot meer zelfbeheer
in de openbare ruimte te komen. Dit houdt in dat inwoners - zowel individueel als in collectieve verbanden – worden
gestimuleerd om zelf onderhoudstaken uit te voeren. Deze taken variëren van onderhoud van buurtgroen of aanleg van buurttuinen
door buurtverenigingen tot het wieden van onkruid en sneeuwruimen door burgers op de trottoirs voor de eigen woning.

Als gevolg van onder meer bezuinigingen en vergrijzing, wordt steeds meer zelfredzaamheid en
betrokkenheid van de burgers bij hun buurt verwacht. Wethouder Willems is blij met de samenwerking tussen de gemeente en
het buurtplatform. ,,We zijn blij dat het buurtplatform Belfort-Daalhof de handschoen oppakt. Omdat we goede afspraken met elkaar
op papier maken, weten we precies wie wat doet. Op die manier blijft het met de gemeenteraad afgesproken kwaliteitsniveau gegarandeerd.
Maar eerlijk gezegd denk ik dat het alleen maar beter wordt als mensen zich medeverantwoordelijk voelen voor hun eigen buurt.
Als we de handen ineen slaan wordt Maastricht nog schoner, nog veiliger en nog leefbaarder,” aldus Willems.

De grote winst in eerste instantie is een collectief gevoel van betrokkenheid en verantwoordelijkheid in de samenleving.
Daardoor ontstaat tevens begrip voor de keuzes die de gemeente in deze tijd van bezuinigingen moet maken, aldus de gemeente Maastricht.
Maart 2012

Niemand die hier iets van weet of heeft vernomen in een algemene aankonding!!!!

De manier waarop de gemeente Maastricht de openbare ruimte beheert en onderhoudt is in 2003 vastgelegd in
het Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) De openbare ruimte heeft betrekking op wegen, groen,
verkeersregelinstallaties, bruggen en viaducten, verlichting, vestingwerken en straatreiniging.
Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte kost de gemeente jaarlijks € 29 miljoen.
Met het extra geld (€ 3,3 miljoen per jaar) dat de gemeenteraad in 2003 beschikbaar stelde zou tot
2011 de zogenaamde basiskwaliteit schoon, heel en veilig voor heel Maastricht gerealiseerd worden.
In de afgelopen jaren is echter een groot deel van dat geld namelijk € 2,2 miljoen verdampt
door een bovenmatige prijsstijging in de markt in vergelijking met de indexering van de beschikbare gemeentelijke budgetten.


Klik hier om naar de vorige pagina te gaan